แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

• แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับสูง
• แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับกลาง
• แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับต้น
• แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงาน
• แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรใหม่

 
 
Share