ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างในกรณีอื่น ๆ ฯ  

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. 2563

3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 

4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

 

 

Share