1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2563

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (มมร.บค.18)

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (มมร.บค.19)

4. แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน 

5. คำอธิบายรายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

Share