แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2564
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. รับการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับพระบัญชา แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคลากรอัตราจ้างรายปีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ขอรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔
ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมของสามเณร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศผลการแข่งขัน #โต้คารมอุดมธรรม ระดับประเทศ MBU Challenge # 4 ประจำปี ๒๕๖๒
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มมร ในงานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง