แสดง # 
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. รับการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับพระบัญชา แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖
ขอรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มมร ในงานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง
“มมร ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ 12-18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
มมร ร่วมกับคณะธรรมยุตจัดโครงการอบรมพระนักเทศน์ ปี ๒๕๖๒
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวิสาขบูชา ๒๕๖๒
มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒