ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อยเงินเดือน พ.ศ. 2564 

Share